پنجشنبه, 22 آذر 1397

به سـایـت هـیـجـان بـا نـور و لـیـزر خـوش آمـدیـد

بـخـش آزمـایـشـگـاه را حـتـما مـشـاهـده کـنـیـد

مـنـتـظـر نـظـرات شـمـا هـسـتـیـم

سوالات خود را از طریق بخش "از متخصص نور بپرس" ارسال کنید

اگر ایده ای دارید در بخش "کار های شما" می توانید برای ما ارسال کنید

 خــــوش آمـــــدیـــــــد 
عدسی همگرا_____ ادوات اپتیکی و فوتونیکی

موضوعات مرتبط:

آزمایش مرتبط:

 عدسی همگرا، محدب، کوژ به سه صورت تخت-کوژ، دو کوژ،هلالی محدب  وجود دارد.

در این عدسی قسمت­های انحنا­دار بخشی از یک دایره هستند و خطی که از مرکز این دایره­ها می­گذرد محور اصلی عدسی را تشکیل می­دهد.

این عدسی پرتوهای تابیده به خود را همگرا کرده و اگر یک دسته پرتو موازی به عدسی بتا با نیم پرتوهای شکسته شده یکدیگر را در نقطه­ای به نام کانون عدسی قطع می­کنند و کانون عدسی همگرا حقیقی است.

 

به این عدسی، عدسی مثبت هم می­گویند زیرا کانون و فاصله کانونی آن مثبت و حقیقی است. کانون حقیقی یعنی این که کانون بعد از عدسی قرار دارد و در طرفی از عدسی است که در آن چشمه نور وجود ندارد.

در عدسی هلالی محدب، شیب سطح محدب بیشتر از سطح مقعر است واین عدسی در وسط پهن­تر است و کانون آن مثبت می­باشد.

تصویر در عدسی همگرا :                                                                                                                               

    

این فرمول مربوط به عدسی نازک می­باشد. 

                                                                                                                                  

 :p   فاصله شی از عدسی

: q   فاصله تصویر از عدسی

: f   فاصله کانونی

 اگر شی در بی­نهایت باشد تصویر در کانون خواهد بود، وارونه و کوچکتر از شی

اگر   p>f ما دارای تصویر حقیقی در q خواهیم بود , با قرار دادن پرده در q تصویر روی آن تشکیل می­شود.

اگر   p

 بزرگنمایی

اگر  |M|>1  تصویر بزرگتر از شی خواهد بود. اگر  M منفی باشد که برای تصویر حقیقی همین طوراست جهت تصویر وارون جسم خواهد بود.

M= - q/p                                                                                   

فاصله کانونی :

با استفاده از معادله لنز ما می­توانیم فاصله کانونی را بدست آوریم (در هوا)

 

 

 : fفاصله کانونی عدسی

: nضریب شکست لنز

:  R1شعاع سطحی که به منبع نور نزدیکتر است

:   R2شعاع سطحی که از منبع نور دورتر است

: dضخامت لنز

به طور قراردادی شعاع سطوح محدب را مثبت و سطوح مقعر را منفی در نظر می­گیریم.

لنز نازک

در لنز نازک می­توان ازd  در مقابل R1R2  صرف نظر کرد.

  

توان اپتیکی

                                                                                                              D=1/f

واحد آن دیوپتر و یا   1/m  است و برای عدسی همگرا کمیتی است مثبت.

و عدسی با فاصله کانونی  بزرگ دارای توان کمتر و قدرت همگرایی کمتر است.

 

عدسی همگرا، کوژ به سه صورت تخت-کوژ، دو کوژ،هلالی محدب  وجود دارد.

 

در این عدسی قسمت­های انحنا­دار بخشی از یک دایره هستند. خطی که از مرکز این دایره­ها می­گذرد  و بر سطح عدسی عمود است را محور اصلی عدسی می گویند. به نقطه ای که در وسط عدسی و روی محور اصلی قرار دارد مر کز عدسی می گویند

این عدسی پرتوهای تابیده به خود را همگرا کرده و اگر یک دسته پرتو موازی به عدسی بتا با نیم  پرتوهای شکسته شده یکدیگر را در نقطه­ای به نام کانون عدسی قطع می­کنند وفاصله ی کانون عدسی از مرکز عدسی را فاصله کانونی گویند

به این عدسی، عدسی مثبت هم می­گویند زیرا کانون و فاصله کانونی آن مثبت و حقیقی است. کانون حقیقی یعنی این که کانون   بعد از عدسی قرار دارد یعنی وقتی نور را از طرف چپ به عدسی می تابانیم کانون در طرف راست عدسی تشکیل می شود.

 .برای عدسی نازک ،اندازه فاصله کانونی برابراست با نصف شعاع دایره ای که عدسی قسمتی از آن است.

f=R/2                                                                                                     

 

 

اگر عدسی کلفت باشد و شعاع سطوح انحنادار نیز متفاوت باشند ،دیگر نمی توان از این رابطه برای بدست آوردن فاصله کانونی استفاده کرد.در این حالت از رابطه لنزز استفاده می کنند ،که به صورت زیر می باشد.

با استفاده از معادله لنز ما می­توانیم فاصله کانونی را بدست آوریم (در هوا)

 

 

 : fفاصله کانونی عدسی

: nضریب شکست لنز

:  R1شعاع سطحی که به منبع نور نزدیکتر است

:   R2شعاع سطحی که از منبع نور دورتر است

: dضخامت لنز

به طور قراردادی شعاع سطوح محدب را مثبت و سطوح مقعر را منفی در نظر می­گیریم.

 

در عدسی هلالی محدب، شیب سطح محدب بیشتر از سطح مقعر است واین عدسی در وسط پهن­تر است و کانون آن مثبت می­باشد.

 

تصویر در عدسی همگرا :                                                                                                                               

 

 

این فرمول مربوط به عدسی نازک می­باشد. 

                                                                                                                                  

 :p   فاصله شی از عدسی

: q   فاصله تصویر از عدسی

: f   فاصله کانونی

 اگر شی در بی­نهایت باشد تصویر در کانون خواهد بود، وارونه و کوچکتر از شی

اگر   p>f ما دارای تصویر حقیقی در q خواهیم بود , با قرار دادن پرده در q تصویر روی آن تشکیل می­شود.

اگر   p

    بزرگنمایی

اگرقدر مطلق بزرگنمایی بزرگتر از یک باشد ، تصویر بزرگتر از شی خواهد بود.و اگر قدر مطلق بز گنمایی کوچکتر از یک بود ،تصویر کوچکتر از جسم خواهد بود.در این رابطه مقادبر با علامت وارد می شوند .اگر مقدار بزرگنمایی منفی باشد تصویر ایجاد شده معکوس جسم است و اگرمقدار بزرگنمایی مثبت باشد ،تصویردر همان جهت جسم خواهد بود.

برای عدسی همگرا بسته به این که جسم در چه فاصله ای از عدسی قرار گیرد ،مقادیر متفاوتی برای بزرگنمایی خواهیم داشت.

M= - q/p                                                                                  

لنز نازک

اگر عدسی از دو سطح انحنادلربا شعاع های  متفاوت ساخته شده باشد و به میزان کافی باریک باشد که بتوان آن راعدسی نازک فرض کرد، برای محاسبه فاصله کانونی از رابطه لنز که در آن از d  در مقابل   R1R2  صرف نظر شده است استفاده می کنیم .

 

توان اپتیکی

                                                                                                              D=1/f

توان اپتیکی یک عدسی نشان دهنده ،میزان توانایی یک عدسی در متمرکز کردن نور می باشد.هرچه فاصله کانونی عدسی بزرگتر باشد توان آن برای متمرکز کردن نور کمتر است و هر چه فاصله کانونی عدسی کوچکتر باشد توان آن برای متمرکز کردن نور بیشتر است. واحد توان اپتیکی دیوپتر و یا همان   1/m است.در این رابطه مقادیر با علامت وارد می شوند.اگر توان اپتیکی مثبت باشد یعنی عدسی همگرا است.

 

بازگشت


Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info| Info